Dé Vlaamse opendeurendag van bouwbedrijven!

Algemene voorwaarden

 

1. Bouwunie vzw is de organisator van de Bouwroute Zowel het logo als de benaming van de Bouwroute zijn beschermd. Dit betekent onder meer dat de deelnemende bedrijven het enkel binnen het kader van de Bouwroute en op de voorgeschreven wijzen mogen gebruiken. Hetzelfde geldt voor alle overige ontwerpen en concepten in het kader van de organisatie.

2. De onderschrijving van het online inschrijvingsformulier of de bevestiging van inschrijving per mail impliceert in hoofde van de deelnemende bedrijven kennisname van en akkoord met de algemene voorwaarden. Op elk moment heeft Bouwunie  het recht om een inschrijving te weigeren als het bedrijf niet aan het concept, zoals beschreven op www.bouwroute.be (cfr. art. 2) zonder dat Bouwunie een schadevergoeding verschuldigd is..

3. Bouwunie is in geen geval aansprakelijk voor eventuele ongevallen. Voor de volledige organisatie, dient het bedrijf zich ten allen tijde voldoende te verzekeren, door ofwel een bijzondere verzekering af te sluiten ofwel een bevestiging te kunnen voorleggen dat het deelnemend bedrijf gedekt is door de eigen bestaande bedrijfsverzekering.  Bouwunie kan op geen enkel ogenblik aansprakelijk worden gesteld voor het aantal bezoekers dat zich inschrijft bij het betrokken bedrijf.

4. De inschrijving op zich is definitief vanaf de ondertekening van het online inschrijvingsformulier. Indien een bedrijf wenst af te zien van deelname, zal alsnog het gedeeltelijke of het volledige deelnamebedrag gefactureerd en betaald moeten worden. Geldende onderstaande tarieven:

  • Annulatie voor 16 januari: volledig terugbetaling van het inschrijvingsgeld
  • Annulatie voor 1 februari: 50% van het inschrijvingsgeld wordt gefactureerd
  • Annulatie voor 1 maart: 100% van het inschrijvingsgeld wordt gefactureerd

De deelname kan niet verschoven worden naar volgende edities. Ook wat betaald werd kan niet aangewend worden voor een volgende deelname.

5a. De factuur kan slechts binnen de acht dagen na factuurdatum worden geprotesteerd per aangetekend schrijven.

5b. Indien binnen het kader van de organisatie goederen geleverd worden of diensten gepresteerd die gebreken vertonen, dient desaangaande onmiddellijk en uitgebreid een schriftelijk protest binnen de 48 uur na levering te gebeuren. Leverings- en organisatiedata zijn louter indicatief en binden Bouwunie vzw niet. Eventuele wijzigingen geven geen recht op terugbetaling en/of schadevergoeding. Er is  wel recht op verbreking / terugbetaling indien Bouwunie beslist om meer dan 2 of 3 maanden op te schuiven. Behoudens het geval bedoeld in artikel 6 van deze voorwaarden.

5c. De deelname wordt behoudens andersluidende overeenkomst als volgt gefactureerd: Voor een inschrijving aan de Bouwroute wordt het deelnamebedrag 14 kalenderdagen na inschrijving voor 100% gefactureerd.   Volgende regels gelden voor de betaling van extra communicatiemateriaal die wordt besteld via de webshop:

  • De facturatie gebeurt telkens direct bij het verlopen van de deadline voor het bestellen van dit materiaal
    • Deadline 1: 16 januari
    • Deadline 2: 6 februari
    • Deadline 3: 20 februari

5d. Bij gebrek aan betaling van de facturen op vervaldatum, is van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een verwijlintrest van 8%/jaar verschuldigd . Daarenboven is een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 10% van het factuurbedrag, met een minimum van € 125 en een maximum van € 2500 voor de veroorzaakte administratieve kosten.

5e. De levering van de materialen van het basispakket is inbegrepen in de deelnameprijs van een fysieke deelname. De materialen worden slechts geleverd bij betaling van alle openstaande facturen.

6. In geval de organisatie beslist dat het evenement door overmacht afgelast wordt, kunnen de deelnemende bedrijven geen aanspraak maken op enige schadevergoeding van de organisatie. Indien er overmacht door Covid   -19 is, krijgen de bedrijven de keuze. Ofwel wordt hun deelname kosteloos verplaatst naar het daaropvolgende jaar of krijgen ze hun geld terug gestort.

7. Het deelnemende bedrijf aanvaardt dat de organisatie de namen en logo’s van de partners en sponsors van het evenement op alle documenten en ook de dag zelf in de onderneming kan toelaten. Het aanvaardt ook dat er foto’s en video’s gemaakt kunnen worden tijdens het event zelf door Bouwunie.

8. Eventuele betwistingen betreffende de toepassing en/of interpretatie van deze algemene voorwaarden dienen voorgelegd te worden aan de rechtbank bevoegd voor de plaats waar de zetel van Bouwunie vzw is gevestigd.

9. Uw (persoons)gegevens worden door Bouwunie verwerkt in het kader van deze activiteit met het oog op het klantenbeheer en de boekhouding. U kan uw gegevens altijd inkijken en, zo nodig, laten verbeteren of wissen, via een eenvoudig verzoek met bewijs van identiteit dat gericht is aan Bouwunie. Voor vragen of klachten inzake gegevensverwerking kan u altijd terecht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel. Meer informatie over de manier waarop Bouwunie persoonsgegevens verwerkt vindt u op www.bouwunie.be in ons algemeen beleid hieromtrent. De gegevens worden ook verwerkt  om u op de hoogte te houden van andere diensten op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen en kunnen tevens worden gebruikt om door te geven aan onze partners en sponsors met het oog op aangepaste direct marketing acties. Indien u dit niet wil, volstaat het dit mee te delen aan wannes.staelens@bouwunie.be